FORMACE

požehnaný čas růstu 

"Povolání na cestu evangelijních rad se rodí z vnitřního setkání s Kristovou láskou... Setkání s touto láskou se stane něčím skrz na skrz osobním.... Boží pozvání se vždy obrací k lidské svobodě. Ježíš říká: "Jestli chceš...."

(Jan Pavel II, Redemptionis Donum, čl. 3)

Odpověď na pozvání Lásky není jednorázovou záležitostí, ale znamená podstoupení konkrétní cesty ke sjednocení s Bohem. Tento proces nazýváme formací. Hlavním cílem řeholní formace je oslava Boží, ale i poznání sebe sama a vlastní posvěcení na cestě nacházení a odpovídání na milost Božího povolání pro dobro a službu bližních.

"Pro každého řeholníka i pro každou řeholnici znamená formace proces, v němž se růstem jednoty s Kristem a připodobněním se Mu stále více stává jeho učedníkem. Jde tedy o to, stále plněji přejímat způsob Kristova myšlení, mít stále hlubší účast na Jeho sebedarování Otci
v Jeho bratrské službě lidské rodině, a to vše realizovat v souladu s charismatem zakladatele, které je formou, v níž členové daného institutu žijí evangelium." 

                                      (Elementi essenziali, čl. 44)

V karmelitánské spiritualitě je tento proces růstu lásky neoddělitelně spjat s životem vnitřní modlitby sdíleným v sesterském či bratrském společenství. Počáteční formace se odehrává v několika základních fázích, jež mají vyústit do formace stálé. V naší kongregaci probíhá v níže uvedených etapách.

kandidatura a aspirát

KANDIDATURA

Je to období prvního vzájemného poznávání mezi zájemkyní o náš způsob života a námi. Kandidátka udržuje se sestrami pravidelný kontakt a zpovzdálí se seznamuje se spiritualitou kongregace. Zde ještě nezačíná formace v pravém slova smyslu.

ASPIRÁT

První etapou formace je aspirát, který trvá nejdéle tři měsíce. Aspirantka bydlí v klášteře ještě před klauzurou. Nakolik je to možné, účastní se již společných modliteb, práce i odpočinku. Je to čas nové reflexe nad otázkami typu: Kým je pro mě Ježíš; jaké jsou skutečné motivace mého rozhodnutí; co od řeholního života očekávám... Je to také období prožívání určité ztráty spojené z odchodu z rodného domu.

postulát a noviciát 

POSTULÁT

V období postulátu je kandidátkám umožněno hlubší rozeznávání povolání skrze bližší poznání sebe samé i zvolené řeholní rodiny. Je tedy obdobím lidské i křesťanské formace, která se má stát základem pro formaci v období noviciátu. V Karmelu Dítěte Ježíše jsou postulantky uváděny v charisma kongregace tím způsobem, že se učí kráčet "cestou duchovního dětství" shodně s evangeliem a s životní praxí svaté Terezie z Lisieux. Postulát trvá většinou dva roky a probíhá ve formačním domě, který je pro tento účel určen vyššími představenými.

NOVICIÁT

Čas noviciátu je velmi důležitým obdobím plného uvedení do řeholního způsobu života. Je zaměřen na prohloubení poznání podstaty povolání. Časem stání v pravdě před sebou samým i před Bohem. V prostředí klauzury, jež napomáhá usebrání, novicky pod vedením novicmistrové prohlubují svůj vztah ke Kristu i k svým spolusestrám, a tím se disponují k čím dál plnější zkušenosti setkání s osobní láskou Boží.

Noviciát trvá dva roky. První rok se nazývá "kanonický". Ten je věnován především modlitbě, studiu, práci i rekreaci uvnitř řeholní komunity. Během druhého roku je novicka vyslána na šestiměsíční "apoštolskou zkušenost", do některé z komunit naší řeholní rodiny. Noviciát má napomoci k formování celé osobnosti a k vytvoření zdravých základů života založeného na následování Ježíše Krista v duchu karmelitánské spirituality, tak jak ji chápali a žili naši zakladatelé i patronka naší kongregace svatá Terezie od Dítěte Ježíše. Dům noviciátu je pro všechny provincie společný.

juniorát a období po věčných slibech

JUNIORÁT

V naší kongregaci skládáme nejprve časné řeholní sliby a teprve později sliby věčné. Období časných slibů, které trvá pět let, nazýváme "juniorátem" neboli obdobím časné profese. S věčnými sliby začíná období věčné profese, jež by mělo zahrnovat zodpovědnou a zralou otevřenost na nové výzvy a ochotu ke stálé formaci.

V juniorátu formace směřuje k hlubšímu začlenění do celku Kongregace, a k čím dál plnějšímu aaktivnějšímu uvedení do dokonalejší realizace jejího poslání v církvi. Je to období další formace zaměřené jak na duchovní život, tak na praktickou a odbornou přípravu k plnění konkrétních úkolů Kongregace.

OBDOBÍ PO VĚČNÝCH SLIBECH

Celá počáteční formace je přípravou na trvalou formaci, kterou má být proniknut život každé sestry po věčných slibech.